Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Plhovská kaplička v Náchodě

Na nevysokém vrchu nad Plhovem stojí mezi stromy kaplička. Vrch ten odedávna je nazván Náchod - Plhovská kaplička Hrobek. To proto, že se kolem roku 1680 na tomto holém vršku začalo pohřbívati. Toho roku postavil Jan Tomáš Průša z plhovského dvora na Hrobku dřevěný sloup s obrazem panenky Marie, a to přímo doprostřed nového hřbitůvku.

Tento sloup tam stál třicet sedm let. Roku 1717 bývalý knížecí komorník, písař a kapelník Mikuláš Josefu ze Skalice postavil na místo dřevěného sloupu vlastním nákladem kamennou kapličku. Od té doby se tam konaly pravidelné poutě a v sobotu před nedělí velikonoční i pobožnost na památku velkého požáru, kdy 7. května 1663 lehlo popelem celé náchodské náměstí a půl předměstí. Aby bylo více místa pro poutníky, byla vystavěna před kapličkou čtverhranná vysoká kamenná zeď.

Kámen ke stavbě byl vzat ze staré zámecké Plhovská kaplička - tajemný kámen kovárny. Doprostřed kolmé zdi byl zasazen pískovcový obdélníkový kámen s písmeny a číslicemi. Není známo za jakým účelem a ani nikde nejde v místní dějepisné literatuře zjistit, co písmena a číslice na něm vyrytá znamenají.

Kaplička byla udržována z nadace, kterou založil původce kapličky, ještě padesát let po jeho smrti.

Roku 1787 byl vydán biskupský dekret, jimž se veřejné a místní kaple rušily. Tak po přenesení všech věcí do děkanského chrámu byla zavřena a dne 5. listopadu veřejně prodána Matěji Dydasovi. Zvonek koupila obec Lípí pro obecní zvonici. Pak byla kaplička prodána opět za 40 zlatých Josefu Hejzlarovi - mydláři a návladnímu v Náchodě. Po něm ji zdědila jeho dcera.

V té době vypukl ve stodole J. Hejzlara oheň. Stodola byla na předměstí, blízko svatomichalského kostela, kde měl tenkráte uschovanou zásobu střelného prachu 6. prapor polních myslivců zde táborem ležících. Z opatrnosti a na naléhání sousedů byl prach odvezen do kapličky na Plhově. Tam byl ve dne i v noci hlídán stráží.

Bylo to 2. listopadu roku 1815, již dlouhé hodiny po půlnoci, svítil jasný měsíc a vojín u kapličky najednou uviděl, jak se po cestě od Babí ubírá nějaká osoba, celá bílou plachtou pokrytá se zlatým křížem na prsou. Když po jeho zvolání "Stůj! Kdo jsi!" neslyšel odpověď a přízrak se blížil dál, pomyslel, že je to nějaký duch. Ulekl se náramně a honem utíkal až dolů na Plhov do chalupy J. Burdy. Tam se přihnal a nemohl ze sebe vypraviti ani slovo. Pak se zhroutil a Burda jej dopravil do špitálu, kde za několik dní skonal.

Později se zjistilo, že ona osoba byla jistá žena z Hronova, která jednomu sousedovi nesla pozlacený kříž, a aby jej donesla do ranní pobožnosti, tak si trochu přivstala. Vojáka neslyšela a tak nevinně byla příčinou jeho smrti.

Tak kaple pustla, až konečně 24. dubna 1832 Plhovská kaplička - výhled na zámek majitelé darovali kapličku měšťanům náchodským, kteří ji znovu z darů zřídili i vnitřně vybavili. Za dva roky nato byla 17. srpna vysvěcena a byl opět založen fond - l20 zlatých k její udržování. Zvonek do věžičky daroval obecní úřad a byla to zachovaná památka po hrdelním právu - zvonilo se jím, když vedli zločince na popravu.

Několik kroků níže pod zdí je náhrobek s nápisem: "Zde leží Ragiožij Pavel Nedělkovič, oberlajtnant temu Svarko Gabanata ze Čna, dne 8. augusta léta 1758."

Tento důstojník byl poraněný v sedmileté válce mezi pruskými a rakouskými vojsky pravděpodobně v trubějovských lesích. V Náchodě toho dne zemřel.

Svým služebníkem byl na Hrobku jako starověrec a Chorvat pohřben. Do hrobu mu byl dán meč a polní lahev s dvěma penězi, aby mohl zaplatiti převozníkovi na řece věčnosti a zapomnění.

V roce l820 prý kdosi z Plhova hrob ten vykopal, aby peníze zcizil, není ale známo, zda-li meč a lahev tam ponechal.

Věrný jeho služebník vrátiv se pak domů, vypravil se se synem zemřelého okamžitě zpět do Čech až do Náchoda.

Když po dlouhé době došli až na Branku - odkud bylo Náchod viděti, spěchali rychle do města a od kostela sv. Vavřince s věžemi Adamem a Evou se prý po kolenou plazili až ke kapličce na Plhově. Druhého dne pak syn dal postavit na hrob otcův onen náhrobek.

A konečně 9. června roku l862 dal postavit lékárník Seidel před kapličku železný kříž, zabudovaný do kamenného podstavce.


Návrat na domovskou stránku